Vermelding van verschillende bronnen in je bronnenlijst

Algemene regels

Je verwijst in de tekst eerst de naam van de auteur(s) en daaropvolgend het jaartal, gescheiden door een komma. Dit zet je tussen haakjes. Zijn er meer auteurs en vermeld je de bron voor het eerst in je tekst? Vermeld dan alle namen van de auteurs. Als je dezelfde bron met meerdere auteurs nogmaals in de tekst verwerkt, noem je de naam van de eerste auteur en vervolgens ‘et al.’ (deze afkorting staat voor ‘en anderen’).

 

Literatuurlijst

Bij het opstellen van de literatuurlijst is het belangrijk te weten dat ...

 • ... deze op alfabetische volgorde is geordend, op de achternaam van de eerste auteur;
 • ... na elke initiaal een punt en een spatie komt;
 • ... Een hoofdletter alleen hoort in het eerste woord van de titel van de publicatie of het boek;
 • ... bij vermelding van namen van tijdschriften, ieder woord met een hoofdletter begint;
 • ... na ieder leesteken een spatie komt, met uitzondering van 2 leestekens.
 • ... als je meer auteurs vermeld, je vòòr de laatste auteur een &-teken moet plaatsen.
 • ... je, als er geen jaartal aanwezig is, je (z.d.) of (n.d.) vermeldt. Dit staat voor ‘zonder datum’ of ‘no date’.
 • ... je na vermelding van de auteur(s) het jaartal van publicatie aangeeft. Deze zet je tussen haakjes, gevolgd door de titel, naam tijdschrift of boek en tot slot de uitgeverij.

 

Verder gelden er voor elk type bron specifieke regels

 

Bronvermelding van een boek

 

Algemene opbouw

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. (#e druk). Plaats: Uitgeverij.

 

Overige regels

 • Een tweede of latere druk wordt tussen haakjes vermeld na de titel.
 • Als er geen auteur maar wel een redacteur is, wordt dat er tussen haakjes bijgezet in de taal van het boek.
 • Bij meerdere auteurs of redacteurs staat voor de laatste naam een ampersand (&).
 • Auteurs worden allemaal genoemd, bij zes of meer auteurs (of redacteurs) wordt alleen de eerste naam genoemd, met de toevoeging et al.

 

Voorbeelden

 • Adriaansen, M., & Caris, J. (2011). Elementaire sociale vaardigheden. (3e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Baxter, H.T. et al. (2007). The individualized music therapy assessment profile:IMTAP. London: Jessica Kingsley.
 • Geenen, M.-J. (2010). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.
 • Hofstede, G., Hofstede, G.J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind: Intercultural cooperation and its importance for survival. (3e druk). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Kapandji, I.A. (2009). Bewegingsleer: Deel I. De bovenste extremiteit. (2e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Kinébanian, A., & Granse, M. le. (2006). Grondslagen van de ergotherapie. (2e druk). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
 • Malchiodi, C.A. (Ed.). (2003). Handbook of art therapy. New York: The Guilford Press.
 • Meer, B. van den. (1997). Pesten op het werk. Assen: Van Gorcum.
 • Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. (11e druk).  Amsterdam: SWP.

 

Bronvermelding van tijdschriftartikel

 

Algemene opbouw

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam tijdschrift, jaargang(nummer), xx-xx.

Voorbeelden

 • Ouwerkerk, D. van, & Grinten, J. van der. (2004). De kracht van zacht: wat mannen over vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Interne communicatie, 3 (4), 11-13.
 • Schilder, L., & Kwakman, K. (2005). Het versterken van de professionele identiteit door leren in gemeenschappelijkheid. Sociale interventie, 14 (3), 17-28. 

 

Bronvermelding van krantenartikel

 

Algemene opbouw

Auteur, A. (datum). Titel van het artikel. Naam krant, p. xx-xx.

Voorbeelden

 • Havelaar, R. (2006, 13 december). Student leert minder uren omdat hij werkt. De Volkskrant, p. 13.
 • Kennedy, J.C. (2006, 29 april). Geen allahu akbar, wel anders eten: Nederland worstelt met diversiteit en gelijkwaardigheid. NRC Handelsblad: Opinie & debat, p. 13.
 • Nederland verspreidt wereldwijd veel spyware. (2006, 15 mei). Metro, p. 7

 

Bronvermelding van internetbron

 

Algemene opbouw

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

Toelichting (tussen vierkante haken):

[achternaam auteur], [voorletter(s) en evt. voervoegsel(s)], [(jaar van uitgave)]. [Titel van het document.] [Geraadpleegd op dag maand jaar], [van de URL van de site http://url]

 

Overige regels

 • Het adres van een website begint met http:// en is geheel onderstreept.
 • Wordt een document van het internet gedownload? Vervang 'Geraadpleegd op' door 'Gedownload op'.
 • Als een auteur ontbreekt, wordt de organisatie genoemd. Ontbreekt deze ook, begin dan de beschrijving met de titel (niet cursief).
 • Bij het ontbreken van een datum wordt 'z.d.' (zonder datum) gebruikt.
 • Niet verplicht, maar wel aangeraden: vermeld bij publicaties uit bijv. databanken tussen vierkante haken de naam van de databank. Gebruik van vierkante haken verduidelijkt de herkomst van de informatie.

 

Voorbeelden websites

Organisatie als auteur, geen datum

 

Organisatie als auteur

 

Website met auteur

 

Website zonder auteur of organisatie

 

Organisatie als auteur, geen datum

 

Voorbeelden databanken

 

hboSWitch

 

HBO Kennisbank

 • Engberts, S., Teerink, L., Dekkers, K. & Tintelen, E. van. (2011, 3 juni). Kwaliteitszorg: Ergotherapie bij (vrije)tijdsbesteding van bewoners van verpleeghuis Joachim & Anna: Een analyse van de huidige situatie en een implementatievoorstel. Afstudeeropdracht Ergotherapie. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. [HBO Kennisbank]. Gedownload op 18 oktober 2011, van http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:4775/DS1

 

LexisNexis

 

ScienceDirect

 

Datamonitor360

 

NEN Connect

 • Normcommissie 390 016 "Milieuanalyses". (2007, 1 februari). NEN 7331: Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie. [NEN Connect]. Gedownload op 12 november 2011, van https://stc-proxy.han.nl/han/NENConnect/connect.nen.nl/Standard/Detail/114080

 

PlatformPM

 

Voorbeelden streaming video

 

Video in databank

 

YouTube

 

TV-uitzending op SURFmedia

 

TV-uitzending op SURFmedia

 

Sociale media

De publication manual en de website van APA bieden (nog) geen richtlijnen voor sociale media. Onderstaande voorbeelden zijn daarom suggesties: vermeld bij Twitter het complete bericht (nooit meer dan 280 tekens), noem bij Facebookberichten de eerste zin vanwege het ontbreken van titels.

 

Twitter

 • cornaldm. (2012, 3 maart). "Adriaan v Dis doet oproep in #vk: 'Onderscheid je van iemand die zomaar wat leutert in 140 tekens'." [Twitter]. Geraadpleegd op 5 maart 2012, van http://twitter.com/cornaldm

 

Facebook

 • HAN University of applied sciences /Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). (2012, 3 maart). "Ben je vandaag op de open dag in Nijmegen?." [Facebook]. Geraadpleegd op 5 maart 2012, van http://nl-nl.facebook.com/HANUniversity

 

Twitter

 

Overige voorbeelden

 

Tijdschriftartikel alleen online beschikbaar

PowerPoint op Scholar

Reader op Scholar

Google Books

 • Vries, S. de. (2010). Basismethodiek psychosociale hulpverlening: Oplossingsgericht, ervaringsgericht, systeemgericht. (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Geraadpleegd op 13 september 2010, van http://books.google.com/books?vid=OCLC562535642

 

Bronvermelding van niet-gepubliceerde bronnen

(scriptie, rapport, brochure, reader, etc.)

 

Algemene opbouw

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie. Omschrijving en herkomst publicatie.

Voorbeelden

 • Arends, F. (2009). Placement report: TWK Municipality Grabouw.
 • Stageverslag Commerciële Economie. Arnhem: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • Dieet bij diabetes mellitus. (2005). Brochure Voedingscentrum nr. 841. Den Haag: Voedingscentrum.  
 • Drogendijk, A.N., et al. (2004). Leidende en misleidende verwachtingen: Een kwalitatief onderzoek onder Turkse getroffenen van de vuurwerkramp Enschede omtrent de psychosociale nazorg. Rapportnummer IvP 99 2004 1. Zaltbommel: Instituut voor Psychotrauma. 
 • Informatie (v)aardig op weg: Informatievaardigheidsonderwijs niveau 1 (studiejaar 1-2). (2011). Reader Studiecentra HAN. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • Wolff, B. (2006). De invloed van de hulpvraag in de nazorg bij getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede. Bachelorthese Psychologie, Faculteit Gedragswetenschappen. Enschede: Universiteit Twente.  
 • Yaqin, A. (2008). Pardon? Nieuwe buren!. Afstudeeropdracht Culturele en Maatschappelijke Vorming. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Bronvermelding van audiovisuele bron

(dvd, cd-rom, TV-uitzending, etc.)

 

Algemene opbouw

Auteur, A. (Functie) (jaar van uitgave of datum uitzending). Titel. [Materiaalsoort]. Plaats: Uitgeverij.

 

Overige regels

Bij een gedeelte uit een programma, bijvoorbeeld een reportage of de afleveringstitel van een serie, wordt alleen de titel van het programma cursief gezet, met de toevoeging "in", en - mits bekend - de naam van een maker van het gehele programma.

 

Voorbeelden

 • Bartelsman, M. (Verslaggeving). (2005, 23 december). Armoede in Nederland. In C. te Nuyl (Eindred.), NOVA. [TV-uitzending]. Hilversum: VARA/NPS.  
 • Lürsen, J. (Regie). (2008). Alles is liefde. [Dvd]. Amsterdam: A-Film.  
 • Oomkes, F.R. (2005). Training als beroep: Sociale en interculturele vaardigheid. [Cd-rom]. Amsterdam: Boom.
 • Pieters, G. (Regie). (1995, 13 oktober). De Cock en de moord op het bureau. In A. de Levita (Producent), Baantjer. [TV-uitzending]. Hilversum: RTL4.
 • Pieters, G. (Regie). (2008). De Cock en de moord op het bureau. In A. de Levita (Producent), Baantjer: Seizoen 1. [Dvd]. Hoorn: Disky.

 

 

Bronvermelding van afbeelding

 

Algemene opbouw

Wanneer een afbeelding (foto, tabel, figuur, etc.) uit een boek, tijdschrift, internet, etc. wordt overgenomen kan dit gelden als een citaat. De originele bron wordt in de bronnenlijst genoemd. In de tekst wordt hiernaar verwezen zoals bij een citaat, waarbij de afbeelding een volgnummer krijgt.

Afbeeldingen van internetbronnen hebben vaak een eigen URL. Deze is te achterhalen door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken en de optie 'Eigenschappen' te kiezen. Als dat niet mogelijk is kan de URL van de website gebruikt worden. De toevoeging tussen vierkante haken [Online afbeelding] is niet verplicht maar maakt wel duidelijk dat het om een afbeelding gaat.

 

Voorbeelden

Tekst

 • ...zoals te zien is op schema 1 (Baarda & de Goede, 2006, p. 10) geeft...

Bronnenlijst

 • Baarda, D.B., & Goede, M.P.M. de. (2006). Methoden en technieken: Basisboek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. (4e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Tekst

 • ...op foto 1 (HAN, 2011) is te zien hoe Pieter van den Hoogenband...

Bronnenlijst

Tekst

 • ...op foto 2 (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), 2010) onthult CvB-voorzitter Ron Bormans de naam Instituut Paramedische Studies...

Bronnenlijst

 

Tabellen

Met een tabel kan informatie overzichtelijk gepresenteerd worden. Ze is vooral geschikt om statistische gegevens weer te geven. Een tabel heeft drie, eventueel vier, onderdelen:

 1. Nummer en beschrijving: het nummer van de tabel, zodat er in de tekst naar verwezen kan worden, en een beschrijving
 2. Kolom- en rijopschriften
 3. Cellen met gegevens
 4. Extra toelichting (eventueel)

 Een tabel heeft alleen horizontale lijnen, boven en onder de kolomaanduidingen en onder de laatste rij

 • Gebruik bij getallen een punt (geen komma) als decimaalteken en zorg dat de punten binnen elke kolom onder elkaar staan
 • Bij gemiddelden, standaarddeviaties, toetsingsgrootheden is één cijfer achter het decimaalpunt genoeg, alleen bij p-waarden en correlatiecoëfficiënten is dat niet het geval (zie ook 'Citeren').

Behalve bronvermelding nog meer vragen over je scriptie? Neem hier contact op.  

Bedrijfsgegevens

Email: scriptiehulp2800@gmail.com

Telefoon: 06 41 67 21 52

 

KvK 20134168

Bankrekening ASN Iban: 

NL93ASNB0706853911

BTW-nummer 1519.89.680.B01

Algemene voorwaarden klik hier

 

Download de flyer

Download
Flyer Werken en afstuderen
Advertentie ScriptiehulpverlenerMD_werke
Adobe Acrobat document 455.5 KB

Partners: